Học Viện Phụ Nữ Việt Nam Thân Yêu!

Trên con đường đẹp nhất

Sáu tám Nguyễn Chí Thanh

Có một Học viện đẹp

Nơi chúng em trưởng thành.

Là Học viện Phụ nữ

Nghe tên thật yêu kiều

Thầy cô thương trò nhỏ

Khuyên nói ít làm nhiều.

Khoa Công tác xã hội

Nơi đào tạo nhà nghề

Giúp đỡ người yếu thế

Đóng góp xây dựng đời.

Bạn bè rất gần gũi

Thầy cô rất ân cần

Sinh viên xã hay gần

Đều về đây học tập.

Nguyễn Thị Diệu Linh – K10 CTXH