TS. Bùi Thị Mai Đông, Trưởng khoa Công tác xã hội, NCS Ths. Nguyễn Thị Thu Hường trưởng bộ môn Công tác xã hội cơ bản và các giảng viên khoa Công tác xã hội tham dự buổi báo cáo kết quả thực hành.

Ngoài nội dung báo cáo tổng kết chung của mỗi đoàn về những hoạt động đã triển khai tại trung tâm, các kết quả đã đạt được, những thuận lợi, khó khăn khi đi thực hành tại cơ sở, những bài học kinh nghiệm và một số đề xuất, kiến nghị đối với Khoa, Học viện và cơ sở thực hành, mỗi nhóm sinh viên trình bày 01 báo cáo vận dụng các kiến thức, kỹ năng môn học công tác xã hội cá nhân vào can thiệp cho thân chủ và 01 báo cáo vận dụng các kiến thức, kỹ năng môn học Công tác xã hội nhóm vào quá trình can thiệp cho nhóm thân chủ tại trung tâm.

Sau phần trình bày của mỗi nhóm, sinh viên của các đoàn cùng trao đổi, thảo luận và đặt câu hỏi cùng giải đáp hoặc tranh thủ sự hướng dẫn của các giảng viên.

          TS. Bùi Thị Mai Đông, Trưởng khoa Công tác xã hội đã phát biểu và tổng kết buổi báo cáo.