Tuần Sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2020 – 2021 được tổ chức thường niên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của sinh viên về những vấn đề của xã hội; hình thành quan điểm, lập trường, thái độ đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề thời sự chính trị – xã hội. Đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên, trang bị những kỹ năng cần thiết nhằm định hướng cho sinh viên khi tham gia học tập, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng mục tiêu đầu ra và nhu cầu của xã hội

Mời bạn đọc xem chi tiết Kế hoạch TẠI ĐÂY

Lịch học tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên