Tham gia khóa tập huấn là 130 giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ các khoa phòng, trung tâm của Học viện ở Hà Nội và Phân hiệu TP Hồ Chí Minh theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Trong ngày tập huấn đầu tiên, đồng chí Trần Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng Học viện, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ với cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên về nội dung: Chiến lược tổ chức Hội và những vấn đề đặt ra cho Học viện Phụ nữ Việt Nam tham gia vào công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Trong đợt tập huấn 2020, Học viện đã tổ chức Hội thảo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025. Tại hội thảo, PGS.TS Trần Quang Tiến đã nêu cụ thể yêu cầu đánh giá về nội dung chiến lược cũng như kết quả thực hiện từng mảng Đào tạo, Nghiên cứu, Hợp tác quốc tế, Tổ chức nhân lực…Tập thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên được chia thành các nhóm để thảo luận, đánh giá nhận xét về quá trình thực hiện chiến lược trong 5 năm từ đó rút ra những kết quả và hạn chế còn tồn tại đồng thời đề xuất các phương án để cải thiện nhằm thực hiện tốt các mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, về mặt chuyên môn, Học viện cũng tổ chức tập huấn theo vị trí công việc để nâng cao kỹ năng làm việc đối với giảng viên và sinh viên. Đối với đội ngũ chuyên viên hành chính, nội dung trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan đến thực hiện Bộ Quy trình ISO và giải pháp bổ sung, điều chỉnh nhằm tăng cường tính tuân thủ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và gắn với công tác đảm bảo chất lượng.

 Đối với đội ngũ giảng viên, học viện đã tập huấn kỹ năng sử dụng hệ thống quản lý học trực tuyến (Learing Management System) nhằm quản lý, vận hành hệ thống các tài liệu, hướng dẫn, theo dõi, báo cáo và cung cấp các công nghệ giáo dục điện tử (hay còn gọi là giáo dục trực tuyến E-Learning) cho các khóa học hay chương trình đào tạo. Hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong công tác công nghệ hóa phương pháp giảng dạy theo đúng xu thế cách mạng công nghiệp 4.0.

Chương trình tập huấn hè năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp và đem lại hiệu quả cao trong việc cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ giảng viên, chuyên viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam.