Định hướng NCKH sinh viên cấp Học viện năm học 2021-2022

Biểu mẫu SV NCKH cấp Học viện

Các mốc thời gian quan trọng: 

Trước 20/9/2021: Khoa chuyên ngành tập hợp đề xuất gửi phòng HTQT và QLKH 

Tháng 5/2022: Nghiệm thu và đánh giá đề tài NCKH sinh viên cấp Học viện. 

Hướng dẫn NCKH sinh viên cấp Khoa năm học 2021-2022 

Biểu mẫu SV NCKH cấp Khoa

Các mốc thời gian quan trọng: 

Tháng 9/2021: Đăng ký đề xuất đề tài NCKH sinh viên cấp khoa.

1-15/4/2022: Nghiệm thu và đánh giá NCKH sinh viên cấp khoa.