Tham dự khóa tập huấn có: Các thành viên Ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng Kế hoạch thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban CEDAW; Đại diện của các Bộ, ngành và các cơ quan Trung ương và một số sở, ban ngành của các địa phương khu vực phía Bắc; Ban Quốc tế và Học viện Phụ nữ Việt Nam thuộc TW Hội LHPN Việt Nam cũng cử cán bộ đại diện tham dự.

Mục đích của khóa tập huấn nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng phân tích, xây dựng kế hoạch thực hiện Khuyến nghị của Ủy Ban CEDAW; nâng cao năng lực về trách nhiệm giải trình về thực hiện Khuyến nghị CEDAW cho cơ quan, tổ chức các cấp.

Trong 02 ngày diễn ra khóa tập huấn, các nội dung chính đã được triển khai như sau: Đại diện của UN Women giới thiệu các kết luận khuyến nghị của Ủy ban CEDAW đối với Việt Nam; Bộ LĐ-TB-XH giới thiệu dự thảo Kế hoạch hành động-nội dung và các mối quan tâm chính; Bà Pramila chuyên gia quốc tế của UN Women nói về cơ sở các mối quan tâm và kết luận khuyến nghị của Ủy ban CEDAW và giới thiệu về những phương pháp thực hiện tốt nhất từ các quốc gia khác; Các hoạt động hỏi đáp, thảo luận, làm bài tập nhóm được thực hiện đan xen bởi các cán bộ tham gia trong xuyên suốt 02 ngày với sự dẫn dắt và phản hồi từ phía giảng viên chuyên gia quốc tế.

Kế hoạch triển khai thực hiện khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của liên hợp quốc dự kiến ban hành trong năm 2016 bởi Bộ LĐ-TB-XH. Mục tiêu cần đạt được là: Xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương trong việc thực hiện Công ước; Huy động, tạo điều kiện cho sự tham gia của các tổ chức xã hội (gồm cả các tổ chức phi chính phủ) trong việc thực hiện Công ước; Tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành, đảm bảo các hoạt động phải được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả.

Quá trình tập huấn, thảo luận, thực hành xây dựng kế hoạch hành động đã đem lại những kết quả hữu ích. Nhóm công tác của Bộ Lao động sẽ tham khảo và tiếp tục nghiên cứu để xây dựng kế hoạch hành động trả lời Ủy ban CEDAW. Qua đó, các thành viên tham gia vào quá trình thảo luận cũng đã hiểu thêm được nhiều thông tin liên quan và sẽ cần có thêm thời gian để tiếp tục có những đóng góp về khía cạnh này. Chuyên gia quốc tế của UN Women khẳng định, mỗi người sẽ là một kiến trúc sư xây dựng hành động của mình trong tương lai, bà tin tưởng rằng UN Women sẽ tiếp tục khẳng định sự hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này. Khóa tập huấn lần này mở ra cơ hội  phát triển sâu, rộng hơn các mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa các bên.