LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN K9 (xem chi tiết TẠI ĐÂY)

Lớp 1-  K9 ngành Quản trị kinh doanh (A, B, C)

Nội dung 1: Giới thiệu về Học viện Phụ nữ Việt Nam; Chuyên đề truyền cảm hứng cho tân SV (sáng 4/10/2021)

Nội dung 2: Hoạt động đào tạo và Học tập Tiếng Anh (sáng 5/10/2021)

Nội dung 4: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật (sáng 6/10/2021)

Nội dung 3: Công tác sinh viên và Phong trào đoàn thanh niên (chiều 6/10/2021)

Nội dung 5: Ngành học, cơ hội việc làm và Sinh hoạt lớp với Cố vấn học tập (chiều 8/10/2021).

Xem Danh sách các lớp ngành Quản trị kinh doanh TẠI ĐÂY

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

K9QTKDA

ThS. Ngô Thị Hồng Nhung

0978578351

nhungnth@vwa.edu.vn

K9QTKDB

TS. Vũ Mạnh Cường

0984767525

cuongvm@hvpnvn.edu.vn

K9QTKDC

ThS. Nguyễn Anh Tú

0919607575

tuna@vwa.edu.vn

Lớp Chất lượng cao

TS. Phùng Thị Quỳnh Trang

0982228703

trangptq@vwa.edu.vn

Lh: Khoa Quản trị kinh doanh, Phòng 408, tầng 4 nhà A2

—————————-

Lớp 2: K9 ngành Luật (A, B) và Luật Kinh tế (A, B)

Nội dung 1: Giới thiệu về Học viện Phụ nữ Việt Nam; Chuyên đề truyền cảm hứng cho tân SV (sáng 4/10/2021)

Nội dung 2: Hoạt động đào tạo và Học tập Tiếng Anh (sáng 5/10/2021)

Nội dung 4: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật (sáng 6/10/2021)

Nội dung 3: Công tác sinh viên và Phong trào đoàn thanh niên (chiều 6/10/2021)

Nội dung 5: Ngành học, cơ hội việc làm và Sinh hoạt lớp với Cố vấn học tập (chiều 8/10/2021).

Xem Danh sách các lớp ngành Luật và Luật Kinh tế TẠI ĐÂY

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

K9LUATA và K9LUATB

ThS. Phạm Văn Thiên

0973212833

thienpv@hvpnvn.edu.vn

K9LKTA và K9LKTA

ThS. Hoàng Thị Hải Yến

0982810639

yenhth@vwa.edu.vn

Lh: Khoa Luật Phòng 205, tầng 2 nhà A2

—————————–

Lớp 3 – K9 ngành Công tác xã hội, Xã hội học

Nội dung 1: Giới thiệu về Học viện Phụ nữ Việt Nam; Chuyên đề truyền cảm hứng cho tân SV (sáng 4/10/2021) [LƯU Ý: Ngành Kinh tế học không học Nội dung 1 này ở đây mà học với Lớp 4 vào Chiều 4/10/2021)

Nội dung 2: Hoạt động đào tạo và Học tập Tiếng Anh (chiều 5/10/2021)

Nội dung 4: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật (chiều 6/10/2021)

Nội dung 3: Công tác sinh viên và Phong trào đoàn thanh niên (chiều 7/10/2021)

Nội dung 5: Ngành học, cơ hội việc làm và Sinh hoạt lớp với Cố vấn học tập (sáng 8/10/2021)

Xem Danh sách lớp Công tác xã hội, Xã hội học TẠI ĐÂY

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

K9CTXH & XHH

ThS. Đỗ Thị Thu Phương

0982656586

dothithuphuong@vwa.edu.vn

Lh: Khoa Công tác xã hội, Phòng 405, tầng 4 nhà A2

————————–

Lớp 3 – K9 ngành Giới và Phát triển 

Nội dung 1: Giới thiệu về Học viện Phụ nữ Việt Nam; Chuyên đề truyền cảm hứng cho tân SV (sáng 4/10/2021) [LƯU Ý: Ngành Kinh tế học không học Nội dung 1 này ở đây mà học với Lớp 4 vào Chiều 4/10/2021)

Nội dung 2: Hoạt động đào tạo và Học tập Tiếng Anh (chiều 5/10/2021)

Nội dung 4: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật (chiều 6/10/2021)

Nội dung 3: Công tác sinh viên và Phong trào đoàn thanh niên (chiều 7/10/2021)

Nội dung 5: Ngành học, cơ hội việc làm và Sinh hoạt lớp với Cố vấn học tập (sáng 8/10/2021)

Xem Danh sách lớp Giới & phát triển TẠI ĐÂY

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

K9GIOI

ThS. Nguyễn Thị Kiều Trang

0936359095

trangntk@hvpnvn.edu.vn

LH: Khoa Giới & phát triển, Phòng 402, tầng 4 nhà A2

————————

Lớp 3 – K9 ngành Kinh tế học

Nội dung 1: Giới thiệu về Học viện Phụ nữ Việt Nam; Chuyên đề truyền cảm hứng cho tân SV (sáng 4/10/2021) [LƯU Ý: Ngành Kinh tế học không học Nội dung 1 này ở đây mà học với Lớp 4 vào Chiều 4/10/2021)

Nội dung 2: Hoạt động đào tạo và Học tập Tiếng Anh (chiều 5/10/2021)

Nội dung 4: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật (chiều 6/10/2021)

Nội dung 3: Công tác sinh viên và Phong trào đoàn thanh niên (chiều 7/10/2021)

Nội dung 5: Ngành học, cơ hội việc làm và Sinh hoạt lớp với Cố vấn học tập (sáng 8/10/2021)

Xem Danh sách lớp ngành Kinh tế TẠI ĐÂY

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

K9KTEA

ThS.  Nguyễn Thị Thúy Nga

0985872296

ngantt@hvpnvn.edu.vn

K9KTEB

ThS. Vũ Thị Bích Ngọc

0836642929

ngocvtb@hvpnvn.edu.vn

LH: Phòng 408, tầng 4 nhà A2

—————————-

Lớp 3 – K9 ngành Tâm lý học

Nội dung 1: Giới thiệu về Học viện Phụ nữ Việt Nam; Chuyên đề truyền cảm hứng cho tân SV (sáng 4/10/2021) [LƯU Ý: Ngành Kinh tế học không học Nội dung 1 này ở đây mà học với Lớp 4 vào Chiều 4/10/2021)

Nội dung 2: Hoạt động đào tạo và Học tập Tiếng Anh (chiều 5/10/2021)

Nội dung 4: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật (chiều 6/10/2021)

Nội dung 3: Công tác sinh viên và Phong trào đoàn thanh niên (chiều 7/10/2021)

Nội dung 5: Ngành học, cơ hội việc làm và Sinh hoạt lớp với Cố vấn học tập (sáng 8/10/2021)

Xem Danh sách lớp Tâm lý học TẠI ĐÂY

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

K9TAMLY

ThS. Nguyễn Thị Phụng

0912216674

nguyenthiphung@vwa.edu.vn

LH: Ngành Tâm lý học, Phòng 406, tầng 4 nhà A2

—————————-

Lớp 4 – K9 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (ABC)

Nội dung 1: Giới thiệu về Học viện Phụ nữ Việt Nam; Chuyên đề truyền cảm hứng cho tân SV (chiều 4/10/2021); [Bao gồm cả ngành Kinh tế học].

Nội dung 2: Hoạt động đào tạo và Học tập Tiếng Anh (chiều 5/10/2021)

Nội dung 4: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật (chiều 6/10/2021)

Nội dung 3: Công tác sinh viên và Phong trào đoàn thanh niên (chiều 7/10/2021)

Nội dung 5: Ngành học, cơ hội việc làm và Sinh hoạt lớp với Cố vấn học tập (sáng 8/10/2021)

Xem Danh sách các lớp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TẠI ĐÂY

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

K9QTDLA

ThS. Phạm Thị Nhạn

0988401689

nhanpt@vwa.edu.vn

K9QTDL B_C

ThS. Lê Tuyết Nhung

0902192169

nhunglt@vwa.edu.vn

LH: Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Phòng 408, tầng 4 nhà A2

——————————

Lớp 5: K9 ngành Truyền thông đa phương tiện [LỚP B và LỚP C)

Nội dung 1: Giới thiệu về Học viện Phụ nữ Việt Nam; Chuyên đề truyền cảm hứng cho tân SV (Chiều 4/10/2021)

Nội dung 4: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật (Chiều 5/10/2021)

Nội dung 2: Hoạt động đào tạo và Học tập Tiếng Anh (sáng 6/10/2021)

Nội dung 3: Công tác sinh viên và Phong trào đoàn thanh niên (sáng 7/10/2021)

Nội dung 5: Ngành học, cơ hội việc làm và Sinh hoạt lớp với Cố vấn học tập (chiều 8/10/2021)

——————————

Lớp 6: K9 ngành Truyền thông đa phương tiện [LỚP D và một số SV lớp A chưa học đợt 1)

Nội dung 1: Giới thiệu về Học viện Phụ nữ Việt Nam; Chuyên đề truyền cảm hứng cho tân SV (Chiều 4/10/2021)

Nội dung 4: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật (Chiều 5/10/2021)

Nội dung 2: Hoạt động đào tạo và Học tập Tiếng Anh (sáng 6/10/2021)

Nội dung 3: Công tác sinh viên và Phong trào đoàn thanh niên (sáng 7/10/2021)

Nội dung 5: Ngành học, cơ hội việc làm và Sinh hoạt lớp với Cố vấn học tập (Sáng 8/10/2021 với ngành Công nghệ thông tin và Chiều 8/10/2021 đối với ngành Truyền thông đa phương tiện)

Xem Danh sách các lớp ngành Truyền thông đa phương tiện TẠI ĐÂY

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

K9TTPTA

TS. Trần Thị Thu Hường

0989784446

huongttt@vwa.edu.vn

K9TTPTB

ThS. Trần Thị Liễu

0984349990

lieutt@vwa.edu.vn

K9TTPTC

ThS. Đặng Hải Hà

0904870081

hadh@vwa.edu.vn

K9TTPTD

CN. Hứa Thị Phương Nhung

0982391841

nhunghtp@vwa.edu.vn

LH: Khoa Truyền thông ĐPT, Phòng 407, tầng 4 nhà A2

———————–

Lớp 6: K9 ngành Công nghệ thông tin

Nội dung 1: Giới thiệu về Học viện Phụ nữ Việt Nam; Chuyên đề truyền cảm hứng cho tân SV (Chiều 4/10/2021)

Nội dung 4: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật (Chiều 5/10/2021)

Nội dung 2: Hoạt động đào tạo và Học tập Tiếng Anh (sáng 6/10/2021)

Nội dung 3: