Buổi hướng dẫn được tổ chức giúp sinh viên tìm hiểu thực tiễn các hoạt động về công tác xã hội tại cơ sở; vận dụng các kiến thức đã học vào việc giúp đỡ các đối tượng;  thực tập các phương pháp công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội nhóm, phát triển cộng đồng, quản trị ngành công tác xã hội. Giáo dục ý thức, tinh thần trách nhiệm và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp công tác xã hội, qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức chuyên sâu đã học. Trên cơ sở đó, thực hiện tốt nguyên tắc giáo dục học đi đôi với hành, lý thuyết gắn với thực tiễn và chuẩn bị tâm thế cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường tìm việc làm.

Ths. Nguyễn Thị Thu Hường đã hướng dẫn cụ thể những nội dung kiến thức và những yêu cầu đối với sinh viên khi đi thực tập tốt nghiệp trong thời gian từ ngày 15/01/2018 – 30/3/2018. Sinh viên chủ động liên hệ địa điểm thực tập, trừ trường hợp đặc biệt Khoa sẽ hỗ trợ liên hệ. Với thực tế chuyên ngành, sinh viên có thể thực tập tại các phòng/ban của Sở/Phòng Lao động – Thương binh – xã hội; Các trung tâm bảo trợ xã hội (nhà nước hoặc tư nhân); Các mô hình dịch vụ Công tác xã hội của các cơ quan, bộ, ngành ở trung ương và địa phương như: Ngôi nhà bình yên; Nhà tạm lánh; Trung tâm tư vấn pháp luật, trợ  giúp pháp lý…Các bệnh viện, trường học công lập, tư thục…Các tổ chức: Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên; Hội Chữ thập đỏ…các cấp địa phương, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức tư nhân hoạt động có liên quan đến các nhóm đối tượng của công tác xã hội…