Lớp Bồi dưỡng chức danh Giảng viên chính (hạng II) đợt 1 năm 2019 diễn ra từ từ ngày 22/5/2021 đến ngày 30/6/2021 với sự tham dự của các giảng viên, nghiên cứu viên tại các khoa, trung tâm thuộc Học viện.

Lớp bồi dưỡng giúp học viên có kiến thức sâu về lý luận hành chính nhà nước, nắm vững và vận dụng tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ; cập nhật tri thức và xu thế của giáo dục đại học trên thế giới, chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam theo cơ chế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa; cập nhật xu hướng, kinh nghiệm trong nước, quốc tế trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, chủ động phát triển năng lực cốt lõi của người giảng viên; thực hiện nhiệm vụ chuyên nghiệp theo vị trí chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng đào tạo ở cơ sở giáo dục đại học.

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên sẽ giúp nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm đối với giảng viên trong quá trình công tác và giảng dạy, đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo quy định. Để đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy, giảng viên không chỉ cần nỗ lực, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy mà còn cần chủ động tiếp cận được những kiến thức mới về nghiệp vụ nghề nghiệp, vận dụng kiến thức của khóa học vào thực hiện nhiệm vụ công tác và giảng dạy.

Các học viên sẽ được bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) đã được ban hành theo Quyết định số 1612/QĐ-DGDĐT ngày 16/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nội dung gồm: Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục đại học Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, Lý luận về hành chính nhà nước, Quản lý giáo dục đại học trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Một số kỹ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học, Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế, Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo, Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực, Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở giáo dục đại học, WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo.

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 nên giai đoạn đầu Học viện tổ chức khóa học theo hình thức online. Các học viên sẽ tham gia học tập trên hệ thống quản lý, đào tạo trực tuyến LMS của Học viện. Sau khi hoàn thành tất cả các học phần, kết quả học tập sẽ được đánh giá thông qua bài thi và tiểu luận hoàn thành chương trình của các học viên.