Ban hành kèm theo Quyết định 216/QĐ-GĐ là bản "Bộ chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Quản trị Kinh doanh và Công tác xã hội" bậc đại học của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Mời bạn đọc xem nội dung bộ chuẩn đầu ra ngành Công tác Xã hội tại file đính kèm.