Chương trình đào tạo của ngành Công tác xã hội được xây dựng trên cơ sở “lấy người học làm trung tâm”. Chương trình được xây dựng với các mục tiêu đào tạo rõ ràng, được tham khảo từ các chương trình đào tạo cử nhân ngành công tác xã hội của các trường đại học trong và ngoài nước, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Môi trường học tập của sinh viên ngành công tác xã hội gắn lý thuyết với thực hành, sinh viên liên tục được tiếp cận với những điều mới mẻ, hiên đại. Ngoài những giờ học trên giảng đường, sinh viên được tham gia các đợt kiến tập, thực tập để trải nghiệm thực tế nghề nghiệp, từ đó củng cố các nội dung chuyên môn, sự gắn bó với nghề nghiệp và tình yêu nghề.

Sinh viên ngành CTXH trong ngày tốt nghiệp

Cử nhân tốt nghiệp ngành Công tác xã hội có thể làm cán bộ, chuyên viên trong các cơ quan chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp từ trung ương đến địa phương; là cán bộ, chuyên viên làm việc độc lập tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; là cán bộ hoạch định chính sách xã hội, chuyên viên, nghiên cứu viên trong các cơ quan của ngành lao động – thương binh – xã hội các cấp từ trung ương đến địa phương. Ngoài ra, các em có thể trở thành giảng viên về công tác xã hội trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp…; nghiên cứu viên về công tác xã hội trong các viện nghiên cứu, học viện, trung tâm…; nhân viên xã hội, kiểm huấn viên trong các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho các đối tượng xã hội khác nhau thuộc các lĩnh vực: y tế, giáo dục, pháp luật, phúc lợi xã hội…; nghiên cứu viên, chuyên viên, kiểm huấn viên… trong các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài.