Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn

Điểm trúng tuyển dự kiến

(KV3, HSPT)

Ghi chú

Công tác xã hội

D760101

Toán, NgữVăn, TiếngAnh

15.0

Mức chênh lệch giữa các đối tượng ưu tiên là 1 điểm, giữa các khu vực là 0,5 điểm

Ngữ  văn, Lịch sử, Địa lý

Luật

D380101

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

15.0

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vậtlý, TiếngAnh

15.0

Toán, Vậtlý, Hóahọc

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Giới và Phát triển

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Ngữvăn, Lịchsử, Địalý

15.0

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học