1. Quá trình thành lập

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam được thành lập năm 2022. Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 886/QĐ-HVPNVN, ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng

2.1. Chức năng

Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa có chức năng tư vấn cho Trưởng khoa về mục tiêu, phương hướng, nội dung, tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trong khoa với các đối tác bên ngoài. Hội đồng cấp Khoa được thành lập trên cơ sở phục vụ các chuyên ngành đào tạo trong Khoa.

2.2. Nhiệm vụ

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Công tác xã hội thực hiện nhiệm vụ, hoạt động theo Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Phụ nữ Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước. Bao gồm các nhiệm vụ sau:

– Căn cứ chiến lược phát triển, kế hoạch KH&CN của Học viện; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của Khoa, Hội đồng cấp Khoa tư vấn cho Trưởng khoa xác định phương hướng, nội dung, kế hoạch và tổ chức việc nghiên cứu khoa học và đào tạo về ngành và chuyên ngành do Khoa đảm nhiệm;

– Tham mưu cho Trưởng khoa về công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn cho giảng viên của đơn vị;

– Tham gia xây dựng và chỉnh sửa, góp ý chương trình đào tạo, đề cương tập bài giảng, giáo trình của học phần do Khoa đảm nhận;

– Tổ chức sinh hoạt khoa học, các hội thảo khoa học cấp khoa; tổ chức góp ý, xét duyệt đề cương, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa; tổ chức xét duyệt, thẩm định và nghiệm thu các đề cương chi tiết học phần và báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa hàng năm;

– Tổ chức góp ý tên đề tài, đề cương các luận văn thạc sĩ và cử nhân các ngành đào tạo của khoa;

– Đánh giá, góp ý các công trình nghiên cứu khoa học cấp Khoa;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng khoa, Ban Giám đốc Học viện và theo quy định của pháp luật.

2.3. Quyền hạn 

– Được cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng từ các Bộ môn trong Khoa;

– Được đảm bảo các điều kiện cần thiết và các chế độ tài chính (nếu có) để thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng.

3. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Công tác xã hội gồm 1 chủ tịch Hội đồng, 1 thư ký Hội đồng và 5 uỷ viên (xem Bảng 1). 

Bảng 1. Cơ cấu Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Công tác xã hội

STT Họ và tên Chức vụ công tác Đơn vị công tác
Chủ tịch Hội đồng
1 TS. Nguyễn Thị Thu Hường Phó trưởng khoa,

Khoa Công tác xã hội

Khoa Công tác xã hội

Học viện Phụ nữ Việt Nam

Uỷ viên Hội đồng
2 PGS.TS. Đoàn Thị Thanh Huyền  Trưởng khoa,

Khoa Công tác xã hội

Khoa Công tác xã hội

Học viện Phụ nữ Việt Nam

3 TS. Bùi Thị Mai Đông Giảng viên cao cấp,

Khoa Công tác xã hội 

Khoa Công tác xã hội

Học viện Phụ nữ Việt Nam

4 TS. Nguyễn Thị Thu Hoài Giảng viên,

Khoa Công tác xã hội

Khoa Công tác xã hội

Học viện Phụ nữ Việt Nam

5 PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng khoa,

Khoa Công tác xã hội

Khoa Công tác xã hội

Đại học Sư phạm Hà Nội

6 TS. Nguyễn Trung Hải Phó trưởng khoa,

Khoa Công tác xã hội

Khoa Công tác xã hội

Đại học Lao động – Xã hội

Thư kí Hội đồng
7 ThS. Trịnh Hà My Phụ trách bộ môn CTXH cơ bản, Khoa Công tác xã hội Khoa Công tác xã hội

Học viện Phụ nữ Việt Nam

 

  1. Địa chỉ liên hệ

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Công tác xã hội, Phòng 1408, Tòa nhà A2, Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.7759.042.

Email: khoa_ctxh@vwa.edu.vn

  1. Ảnh giới thiệu
1. TS. Nguyễn Thị Thu Hường – Chủ tịch Hội đồng
2. PGS.TS. Đoàn Thị Thanh Huyền – Uỷ viên Hội đồng
3. TS. Bùi Thị Mai Đông – Uỷ viên Hội đồng
4. TS. Nguyễn Thị Thu Hoài – Uỷ viên Hội đồng
5. PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình – Uỷ viên Hội đồng
6. TS. Nguyễn Trung Hải – Uỷ viên Hội đồng
7. ThS. Trịnh Hà My – Thư kí Hội đồng