Buổi  sinh hoạt có sự tham gia của tất cả các Đảng viên Chi bộ và quần chúng là giảng viên, cán bộ tại các Khoa chuyên môn.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề các đồng chí đảng viên đã trình bày tham luận của bản thân về học tập phong cách tư duy độc lập tự chủ và sáng tạo, phong cách làm việc làm việc sáng tạo, nói phải đi đôi với làm; lối sống giản dị, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của dân tộc, sống có chừng mực, điều độ không phô trương, tránh lối sống xa hoa và đồi trụy; tư tưởng yêu thương con người, tư tưởng tự học tự phấn đấu làm việc và trung thực chịu trách nhiệm với công việc mình làm.

Các bài tham luận đã đi sâu vào việc áp dụng vào công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và lối sống với đồng nghiệp, nhất là trong mối quan hệ với sinh viên, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua đợt sinh hoạt chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ  tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Sau khi tham gia thảo luận, tất cả đảng viên trong Chi bộ đã biểu quyết thông qua một số nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới là:

– Thực hiện kế hoạch học tập của Chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên có ý thức tự giác học tập, rèn luyện, thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Từng cán bộ, đảng viên liên hệ với bản thân, đơn vị, gia đình để thống nhất chung về nhận thức và hành động, xây dựng bản đăng ký những việc làm cụ thể theo nội dung đã sinh hoạt gửi Chi ủy để theo dõi, giám sát; thực hiện và báo cáo kết quả đã làm trong đợt sinh hoạt chuyên đề lần sau.

  Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ đã kêu gọi cán bộ, đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động, tự giác thực hành phong cách làm việc của Hồ Chí Minh, nhất là những nội dung về phong cách là việc phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với chủ điểm xây dựng Đảng về đạo đức; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Học viện Phụ nữ Việt Nam.