Sau 3 năm kể từ khi được thành lập trên nền tảng 52 năm phát triển của Trường Cán bộ Phụ nữ TW, diện mạo và hoạt động của Học viện đã có sự thay đổi đáng kể và đang từng bước được củng cố để thực hiện tốt sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác phụ nữ và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn trong từng thời kỳ; thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ để tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về các chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

            Với giá trị cốt lõi: ĐOÀN KẾT, TẬN TỤY, SÁNG TẠO, CHẤT LƯỢNG, tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 của Học viện phấn đấu để được công nhận là một cơ sở giáo dục đại học “định hướng ứng dụng” và đạt được các tiêu chuẩn quốc gia quy định đối với cơ sở giáo dục đại học; trong đó có một số ngành (giới và phát triển, công tác xã hội, luật, quản trị kinh doanh) đạt đẳng cấp khu vực ASEAN về đào tạo và nghiên cứu khoa học; trở thành một trung tâm có uy tín ở Việt Nam trong việc bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ và cán bộ làm công tác phụ nữ trong hệ thống chính trị.

            Giai đoạn 2016 – 2020, Học viện phấn đấu đào tạo đại học, sau đại học cho 3500 sinh viên thuộc 6 chuyên ngành, bảo đảm tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra, ít nhất 80% sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành sau năm đầu tiên tốt nghiệp; trở thành trung tâm bồi dưỡng uy tín cho 2000 lượt cán bộ Hội, cán bộ nữ và cán bộ làm công tác phụ nữ hàng năm; trở thành một cơ sở nghiên cứu và ứng dụng khoa học về những vấn đề của phụ nữ và bình đẳng giới có uy tín, cơ quan tham mưu chính về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

            Để đạt được các mục tiêu chính về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, Chiến lược cũng xác định rõ mục tiêu về hợp tác quốc tế, về mô hình tổ chức và tự chủ tài chính, về Phân hiệu Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh và 09 giải pháp thực hiện cụ thể.

            Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đã giao nhiệm vụ cho các Ban, đơn vị TW Hội tham mưu, đề xuất với Đoàn Chủ tịch các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phân bổ ngân sách tạo điều kiện để Học viện thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược.

            Ban Giám đốc, các Khoa, phòng, đơn vị và từng giảng viên, nghiên cứu viên, và viên chức Học viện quyết tâm thực hiện Chiến lược bằng các kế hoạch cụ thể hóa từng mục tiêu và nhóm giải pháp 5 năm, hàng năm; đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống, những thành tựu và tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp trồng người.

File Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện của Đoàn CT TW Hội LHPN Việt Nam