Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe và thảo luận Báo cáo tổng kết hoạt động của Hiệp hội giai đoạn 2013 – 2015, kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016 – 2017. Đại hội đã đạt được sự đồng thuận cao về đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới.

          Trong những năm qua, Hiệp hội Dạy nghề và Nghề Công tác xã hội Việt Nam đã tích cực chủ động tham gia có hiệu quả vào quá trình nghiên cứu xây dựng khung khổ pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và phát triển nghề công tác xã hội, đặc biệt là Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; tiêu chuẩn đạo đức nghề công tác xã hội; chuẩn đầu ra bậc đại học về công tác xã hội; tham gia vào công tác giáo dục nghề nghiệp một số nghề đặc thù. Hiệp hội cũng chú trọng phát triển tổ chức Hội lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

          Đại hội cũng đã nghe và thảo luận Báo cáo về sửa đổi Điều lệ của Hiệp hội và đổi tên “Hiệp hội Dạy nghề và Nghề Công tác xã hội Việt Nam” thành “Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội Việt Nam”. Đại hội thể hiện nhất trí cao với việc cần thiết phải sửa đổi Điều lệ của Hiệp hội và đổi tên Hiệp hội cho phù hợp với luật pháp hiện hành. Việc đổi tên Hiệp hội và sửa đổi Điều lệ của Hiệp hội đã được Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chấp thuận.

          Đại hội đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của các bộ, ngành cấp trên về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Hiệp hội và nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội và các tổ chức thành viên của Hiệp hội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao ở nước ta.

          Kết thúc Đại hội, các đại biểu đã đồng thuận, nhất trí với ba nội dung quan trọng:

 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hiệp hội giai đoạn 2013 – 2015, kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016 – 2017.

2. Thông qua Dự thảo: “Điều lệ Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam” được sửa đổi, bổ sung từ Điều lệ Hiệp hội Dạy nghề và Nghề Công tác xã hội Việt Nam.

3. Thông qua việc đổi tên “Hiệp hội Dạy nghề và Nghề Công tác xã hội Việt Nam” thành “Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội Việt Nam”.