Trưởng khoa CTXH

Đoàn Thị Thanh Huyền

Position: Trưởng khoa CTXH

Academic rank: Phó giáo sư

Degree: Tiến sĩ

Email: doanhuyen@vwa.edu.vn

Concurrent position: Trưởng bộ môn Xã hội học

Phó Trưởng khoa CTXH

Nguyễn Thị Thu Hường

Position: Phó Trưởng khoa CTXH

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: nguyenthithuhuong@vwa.edu.vn

Concurrent position: Trưởng bộ môn Công tác xã hội chuyên biệt

Trưởng/Phụ trách bộ môn CTXH cơ bản

Trịnh Hà My

Position: Trưởng/Phụ trách bộ môn CTXH cơ bản

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: myth@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Giảng viên CTXH cơ bản

Hoàng Thị Liên

Position: Giảng viên CTXH cơ bản

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: lienht@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Ngô Thị Thanh Mai

Position: Giảng viên CTXH cơ bản

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: maintt@hvpnvn.edu.vn

Concurrent position:

Nguyễn Văn Thanh

Position: Giảng viên CTXH cơ bản

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: nguyenvanthanh@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Bùi Thanh Bình

Position: Giảng viên CTXH cơ bản

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: buibinhhcp@gmail.com

Concurrent position:

Bùi Ngọc Hà

Position: Giảng viên CTXH cơ bản

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: habn@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Nguyễn Hoàng Phương

Position: Giảng viên CTXH cơ bản

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: phuongnh@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Lê Thị Thu

Position: Giảng viên CTXH cơ bản

Academic rank:

Degree: Thạc sĩ

Email: lethithu@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Giảng viên XHH

Nguyễn Thị Thu Hoài

Position: Giảng viên XHH

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: thuhoai@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Giảng viên Công tác xã hội chuyên biệt

Đỗ Thị Thu Phương

Position: Giảng viên Công tác xã hội chuyên biệt

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: dothithuphuong@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Nguyễn Văn Vệ

Position: Giảng viên Công tác xã hội chuyên biệt

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: venv@hvpnvn.edu.vn

Concurrent position:

Bùi Thị Mai Đông

Position: Giảng viên Công tác xã hội chuyên biệt

Academic rank:

Degree: Tiến sĩ

Email: buithimaidong@vwa.edu.vn

Concurrent position:

Trợ lý khoa CTXH

Nguyễn Thị Yến

Position: Trợ lý khoa CTXH

Academic rank:

Degree: Đại học/ Cao đẳng

Email: yennt@hvpnvn.edu.vn

Concurrent position:

Other faculty members