NCKH sinh viên

Khoa Công tác xã hội có 03 đề tài tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Học viện năm học 2023-2024, trong đó có 01 đề tài đạt giải nhất.