NCKH giảng viên

Bên cạnh hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời của giảng viên đại học. Thực hiện nghiên cứu khoa học giúp giảng viên có thêm “chất liệu” mới để cập nhật cho nội dung giảng dạy của mình, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp, phân tích vấn đề và viết báo cáo khoa học. Các sản phẩm khoa học của giảng viên là nguồn tư liệu quý giá phục vụ cho hoạt động giảng dạy và là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu khoa học, các hoạt động học tập khác.
Bên cạnh hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời của giảng viên đại học. Thực hiện nghiên cứu khoa học giúp giảng viên có thêm “chất liệu” mới để cập nhật cho nội dung giảng dạy của mình, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp, phân tích vấn đề và viết báo cáo khoa học. Các sản phẩm khoa học của giảng viên là nguồn tư liệu quý giá phục vụ cho hoạt động giảng dạy và là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu khoa học, các hoạt động học tập khác và những người quan tâm.